PPiC

Pla de Producció i Comercialització / Mesures

Mesura 1
PLA DE PESCA

L’Organització de Productors Pesquers de Palamós pretén arribar a acords de col·laboració amb totes les institucions de recerca que es dediquen a la millora del coneixement dels recursos pesquers i planificar actuacions anuals per conèixer el comportament dels recursos i poder implantar així, mesures d’acord amb la conservació d’aquests.

L’actuació més destacable contemplada en aquesta mesura és la digitalització de tota la gestió i el control pesquer, optimitzant així l’obtenció de dades de les pesqueries o simplement dades estadístiques que ajudaran a adoptar millors decisions de planificació pesquera.

A partir d’aquesta digitalització, l’Organització de Productors Pesquers també buscarà implantar aplicacions adaptades al telèfon mòbil dels productors associats per tal d’agilitzar i facilitar els tràmits burocràtics. Per exemple, en el control dels dies d’esforç, desenvolupant una APP que permeti mesurar els consums i controlar el compliment. També en la tramitació de despatxos amb Capitania, en l’obtenció de certificats necessaris per a la navegació, en el control de caducitat, tràmits en línia, etc.

Mesura 2
PARTICIPACIÓ EN ORGANISMES I FÒRUMS CIENTÍFICS

L’Organització de Productors Pesquers de Palamós buscarà la participació activa dels seus representants als òrgans de consulta i col·laboració de la Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, diputacions, govern estatal, Comissió Europea, Parlament Europeu o Organitzacions Regionals de pesca amb l’objectiu de donar veu als pescadors de Palamós, opinar i ser consultats sobre qualsevol projecte normatiu o desenvolupament que pugui afectar directament o indirectament els pescadors de Palamós. Especialment, interessa la participació en els organismes regionals i consultius per a la pesca a la Mediterrània.

Alhora, l’OPP intentarà articular col·laboracions amb els centres de recerca, universitats i comunitat científica en general per aportar les seves dades i experiència i obtenir respostes als reptes d’una gestió basada en la sostenibilitat ambiental i econòmica. Particularment amb la Universitat de Girona, l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària (IRTA) i l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

Mesura 3
FORMACIÓ DELS PRODUCTORS

L’activitat pesquera és una de les que comporten un risc més gran i alhora un dels motius principals pels quals la professió resulta poc atractiva pel joven. Una de les principals preocupacions de l’Organització de Productors és la de fer tot el possible per millorar les condicions de treball i de seguretat dels pescadors, fent més atractiva la professió i afavorir el relleu generacional.

L’OPP acordarà i farà col·laboracions amb els organismes públics i les entitats privades vinculades a la prevenció de riscos laborals, com per exemple l’Institut Social de la Marina (ISM), amb l’objectiu de tenir una formació permanent de les tripulacions i els armadors i així actualitzar els coneixements en les obligacions i els canvis normatius sobre prevenció i seguretat. D’altra banda, considerem important formar les tripulacions perquè tinguin la capacitat d’evitar situacions de risc i respectar els protocols.

Finalment, s’establirà una col·laboració permanent amb l’Escola Nàutica Pesquera de manera que l’alumnat pugui fer les pràctiques de mar en vaixells de Palamós i així també despertar les vocacions i que coneguin les oportunitats laborals que ofereix aquest port. Per això, és crearà una borsa de treball, connectant els formats als diferents cursos i les necessitats de les embarcacions.

Mesura 4
CONEIXEMENT DEL MERCAT, COMERCIALITZACIÓ I PROMOCIÓ DE LA PESCA

L’Organització de Productors Pesquers de Palamós crearà un obrador de manipulació de peix amb la finalitat d’elaborar producte per a la venda. Aquest obrador es construirà a les instal·lacions del port en una parcel·la de superfície de 1.132 metres quadrats concessionada per Ports de Catalunya a la Confraria de Pescadors de Palamós. L’OPP gestionarà aquestes instal·lacions mitjançant un acord de cessió d’ús de la Confraria a l’organització de productors.

Arran de la construcció de l’obrador, l’OPP assumirà les tasques de promoció i millora de la comercialització i la web de la gamba de Palamós passarà a gestionar-se per l’OPP i s’hi executarà un pla de màrqueting. La nova OPP, hereva d’aquests projectes, pretén, amb les mesures proposades, la millora de la comercialització de la pesca associada:

– Modernitzar els processos de manipulació del peix als vaixells i a la Llotja
– Elaborar producte per a la venda
– Estudiar les presentacions dels productes i envasos
– Realitzar seguiment estadístic de les vendes
– Estudiar els mercats
– Comunicar a la societat el treball que fan els pescadors
– Participar en esdeveniments firals
– Realitzar promocions

Les actuacions contemplades, i sobretot les relacionades amb l’obrador, es consideren com una innovació al sector, ja que s’inicia un projecte d’elaboració de productes, que fins ara ningú ha portat a terme.

Mesura 5
INNOVAR EN ELS PROCESSOS DE PESCA I COMERCIALITZACIÓ

L’Organització de Productors de Palamós pretén modernitzar el conjunt de les activitats relacionades amb la pesca, aplicant en totes elles les millors tecnologies, oferint solucions que suposin una innovació en els processos, que tinguin interès i beneficiïn al conjunt col·lectiu. La modernització del procés de venda, la identificació dels productes o la seva classificació ha d’anar lligada a l’obtenció d’eines tecnològiques que permetin estandarditzar els procediments de captura i gestió, implantant mesures innovadores als aparells de pesca o als mètodes de captures que permetin una sostenibilitat més gran de les pesqueries.

Es pretén incorporar al llarg dels anys, als processos de captura, manteniment a bord, descàrrega, primera venda i altres activitats, tot el coneixement en tecnologia que estigui disponible al mercat i sigui aplicable, per millorar l’operativa de la flota associada i la posada en mercat dels productes.

Per això, durant la vigència del Pla, l’OPP explorarà el mercat a la recerca d’aquestes innovacions o desenvolupaments tecnològics susceptibles d’usar en les seves activitats i provarà les que s’adaptin millor a les seves necessitats actuals i futures.